Reglementen

 
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
 
Artikel 1
 • De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het de ter plaatse geldende reglement en en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of de bevoegde commissies.
 • Tenniskleding is op de baan voorgeschreven.
Artikel 2
 • De leden zijn verplicht adresverandering ten spoedigste aan de ledenadministratie door te geven.
 • Zij zijn tevens verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen op eerste vordering van het bestuur, doch uiterlijk voor 1 april van het desbetreffende verenigingsjaar. Het bestuur is gerechtigd hierop een sanctie te stellen.
 • Er zijn drie leden-contributie-tarieven, t.w.:
  • Senior-contributie 50%,
  • Junior-contributie 50%, en
  • Pupillen-contributie 40%
 • Het bestuur is gerechtigd om aan competitiespelende leden een bijdrage in de kosten te vragen. 
 • leder senior-lid is eenmaal per seizoen verplicht om op schriftelijk verzoek van de kantinecommissie een kantinedienst te vervullen. maximaal vier aaneengesloten uren tijdens ochtend, middag of avond.
Artikel 3
 • De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten geen bestuurs- of kascommissievergaderingen, wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn. 
 
VERGADERINGEN
 
Artikel 4
 • De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen.
 • De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.
Artikel 5
 • Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste 8 dagen voor de datum der vergadering.
 • Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden.
 • Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoeqd.
Artikel 6
 • Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdienste.
 • Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.
 • Kandidaatstelling door leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidheidsverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering.
Artikel 7
 • Een besluit van, of benoeming door de algemene vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt der vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 16 leden 9 en 10 van de statuten.
 • Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is genomen, of een zodanig benoemde is gekozen met minstens twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen -blanco stemmen daaronder niet begrepen -en naar aanleiding van een voorstel, dat naar oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding der vereniging.
Artikel 8
 • De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit de statuten of voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen voor verzending der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretatis is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen. 
Artikel 9
 • Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld.
 • Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde lijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.
 
COMMISSIES
 
Artikel 10
 • De algemene vergadering kan een of meerdere commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie.
 • Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd.
 • Bij of na benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd.
 • De commissies, met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten, kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen een of meerdere leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.
 • Alle commissieleden treden af volgens een door de betreffende commissie op te stellen driejaarlijks rooster. De datum van aftreden van het commissielid, dat de betreffende commissie in het bestuur vertegenwoordigt, valt gelijk met de datum van aftreden binnen het bestuur.
Artikel 11
 • De commissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor een jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen.
 • Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.
 • Een lid van de commissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten, mag geen zitting hebben in het bestuur of andere commissie.
Artikel 12
 • Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.
 • Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.
Artikel 13
 • Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat van de stemming blijven ongeldige- en blanco-stemmen buiten beschouwing.
 • Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.
 • Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.
 
Artikel 14
 • In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd.
 • Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de statuten en huishoudelijk reglement geregeld is.
 • Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met een meerderheid van stemmen, tenzij bij statuten of huishoudelijk reglement anders is bepaald.
 • Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.
BESTUUR
 
Artikel 15
 • Op de statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter