Fusie stapje dichterbij

19 februari 2023

Beste leden,  

De kogel is door de kerk. Provinciale Staten heeft besloten dat er een tennispark gerealiseerd mag worden op het terrein waar nu de ijsbaan ligt.

Dat is natuurlijk niet zonder slag of stoot gegaan. De fusiecommissie heeft veel gesprekken gevoerd en voorbereidende sessies gehouden met afgevaardigden vanuit de gemeente. We hebben onder andere samen met de gemeente al een concepttekening van het park gemaakt die in hoge mate voldoet aan onze visie en wensen. Zoals het woord al duidelijk maakt betreft het een concept en zullen er zeker nog hobbels  moeten worden genomen.  

De concepttekening is ook getoond tijdens de bewonersbijeenkomst die in november in café Groos werd georganiseerd. Zoals te verwachten viel zijn er door de bewoners in de nabijheid van de ijsbaan bezwaren geuit tegen de plannen en daar zullen we in het gehele traject nog wel mee te maken hebben.

Die bezwaren kunnen we ook niet allemaal wegnemen maar we kunnen wel beloven dat we een goede buur willen zijn die op geen enkele wijze overlast wil geven en dat we in samenwerking mee willen denken in het vinden van constructieve oplossingen.  

Hoe gaat het nu verder?  

Na het besluit van Provinciale Staten en bekendmaking van de aanvullende voorwaarden, hebben we een bijeenkomst gehouden met de voltallige fusiecommissie (Stuurgroep, park- en accommodatiecommissie en Financiën). Tijdens deze bijeenkomst hebben we onze organisatie weer goed neergezet en de globale stappen en planning besproken.  

Om een idee te  geven wat we de komende periode gaan doen: samen met de gemeente zullen we de intentieovereenkomst opstellen en tekenen. Deze overeenkomst is niet bindend maar is, zoals het woord zegt, een belofte om samen met de gemeente verder te gaan met het onderzoek.

Daarnaast worden de zgn. werkateliers opgestart waarbij we in verschillende sessies de ontwerpen gaan maken van het nieuwe sportcomplex (park en accommodatie).

Voor dit jaar ziet de planning er dan als volgt uit:  

Spannende tijden dus en een hoop te doen. We hebben er alle vertrouwen in dat we met elkaar tot een fantastisch park kunnen komen en in die tijd ook onze fusieplannen gestalte kunnen geven. Wij zullen er voor zorgen dat de leden geregeld een nieuwsbrief zullen krijgen met updates van alles wat met het park en de fusie samenhangt.  

Onderstaand het bericht in het Noordhollands dagblad van 31-1-2023

Sportpark in het groen mag, vanwege 165 woningen: clubgebouw ijsbaanterrein in Wormer twee keer zo groot  


Het ijsbaanterrein in Wormer. Hier komt een sportpark met tennisbanen.  

Gedeputeerde Staten (GS) geeft Wormerland toestemming voor een clubgebouw van 500 vierkante meter op het huidige ijsbaanterrein in Wormer , en padelbanen met wanden van vier meter hoog. Belangrijkste reden om akkoord te gaan: de verhuizing van drie tennisverenigingen maakt de bouw – binnenstedelijk – van 165 woningen mogelijk.

IJsvereniging Nova Zembla heeft op dit moment een eigen clubgebouw op het ijsbaanterrein, maar dat wordt waarschijnlijk afgebroken. Bebouwing van maximaal 220 vierkante met één bouwlaag was daar toegestaan, maar de ontheffing van GS maakt een complex met kantine, kleedkamers en andere ruimtes mogelijk van meer dan twee keer die oppervlakte.

Ook verleent de provincie dus ontheffing voor de hoogte van de wanden voor de padelbanen. Die worden vier meter hoog, terwijl maximaal drie meter was toegestaan.

De huidige natuurijsbaan wordt verplaatst naar een naastgelegen perceel. Wormerland verwacht dat te kunnen doen binnen de voorwaarden van het Bijzonder Provinciaal Landschap en heeft daarom geen ontheffing gevraagd.

Woningbouw

Doorslaggevend voor Gedeputeerde Staten om akkoord te gaan met de plannen is dat de aanleg van het sportpark woningbouw mogelijk maakt. Op de vrijkomende locaties van de drie tennisverenigingen en daar waar nu de beide sporthallen staan aan de Spatterstraat, verwacht Wormerland in totaal 165 woningen te bouwen. Daarvan wordt een flink aandeel sociale huur. Dit voornemen sluit aan bij de ambities voor woningbouw zoals die zowel bij de gemeente, regionaal als in de provincie bestaan.

Voorwaarden

De zogenaamde kernkwaliteiten van het ijsbaanterrein: ‘open ruimte en vergezichten’ en ‘habitat voor weidevogels’ worden door het grotere gebouw en de padelbanen (mede vanwege mogelijke geluidhinder) aangetast, maar de provincie vindt die aantasting acceptabel. ,,Wij achten deze inbreuk op het provinciaal belang, dat is gericht op het voorkomen van verdere verstedelijking, zeer beperkt’’, aldus Gedeputeerde Staten.

Één van de voorwaarden die GS stellen, is dat op de locatie niet meer dan één clubgebouw komt voor alle verenigingen. Ook Nova Zembla moet daarvan dus gebruik gaan maken. Het bestuur van de ijsvereniging geeft zelf de voorkeur aan een eigen clubgebouw.

Een andere voorwaarde is dat de invloed van de verlichting op het landschap en de weidevogels zo beperkt mogelijk blijft, en dat met de keuze van de locatie en het materiaal voor de padelbanen de geluidshinder wordt beperkt.

GroenLinks in Wormerland is tegen de aanleg van het sportpark op ijsbaanterrein, vanwege de gevolgen voor de weidevogels. ,,Het is nog geen gelopen race’’, zegt Elly Fens van GroenLinks. ,,De provincie heeft ontheffing verleend, maar nu komt de volgende stap en dat is het verlenen van een omgevingsvergunning door de gemeente. Dan is er beroep mogelijk.’’

Met vriendelijke groet,  

De fusiecommissie.

Nieuwscategorieën